آواز خواندن بی نظیر یک بنا ایرانی / شوکه می شوید ! + فیلم

یک بنا که صدای بی نظیری دارد، هنگام کار کردن آواز می خواند.

آواز خواندن بی نظیر یک بنا ایرانی / شوکه می شوید ! + فیلم

یک بنا که صدایی فوق العاده دارد در حین کار کردن با تکنیک کامل آواز می خواند.این بنا، ترانه معروف و قدیمی «هوای گریه» با مصرع شروع «نبسته ام به کس دل ...» را برای همکاران خود می خواند.

ارسال نظر