تعیین دستمزد منطقه ای کارگران در دستور شورای عالی کار

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار گفت: دستور کار شورای عالی کار مبنی بر تعیین مزد کارگران براساس منطقه و محل فعالیت آن هاست.

تعیین دستمزد منطقه ای کارگران در دستور شورای عالی کار

علی اصغر آهنی ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهار کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار ترمیم دستمزد کارگران هرساله اتفاق میفتد و گروه کارفرمایی در حال حاضر درخواست تشکیل جلسه شورای عالی مبنی بر ترمیم دستمزد کارگران در اواسط سال را ندارد.

او با بیان اینکه جلسه شورای عالی کار از ابتدای سال به صورت مداوم تشکیل شده است، گفت: جلسات تشکیل شده مبنای ترمیم مزد را نداشته است و موارد مختلفی در این جلسات مورد بررسی قرار می‌گیرد.

آهنی‌ها افزود:درحال حاضر دستور کار شورای عالی کار مبنی بر تعیین مزد کارگران براساس منطقه و محل فعالیت آن هاست که کمیته‌های بررسی هم اکنون در حال پژوهش بر روی این مصوبه هستند.

او با بیان اینکه هر زمان که حقوق کارگران افزایش یافته گروه کارفرمایی آمادگی پرداخت آن را داشته است، گفت: هر سال که این مبلغ اضافه می‌شود گروه کارفرمایی مکلف به پرداخت حقوق کارگران است.

 

ارسال نظر